ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Εταιρεία με την επωνυμία «ECOHUB.GR O.E.», «εμείς») δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητό σας και να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019, τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εν γένει, τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής ως «Ισχύουσα Νομοθεσία»), υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, και επιθυμούμε μέσω της παρούσας Ειδοποίησης να ενημερώσουμε τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπό της  Εταιρίας (εφεξής «Υποκείμενο των Δεδομένων», «εσείς») για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς και ποιες είναι οι αντίστοιχες νομικές βάσεις

(α) Επεξεργασία δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.ecohub.gr («Ιστότοπος»).

ΣΚΟΠΟΣΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 1. Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες (μέσω της φόρμας βοήθειας)
Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προσωπικά δεδομένα που τυχόν περιλαμβάνονται στο θέμα και στο μήνυμα που αποστέλλει ο χρήστης.Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’  ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 1. Εγγραφή στο Newsletter
emailΆρθρο 6 παρ. 1 περ. α’  ΓΚΠΔ : η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Απεγγραφή»  που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνει.
 1. Social Plugins
Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), μπορούμε να αποκτούμε πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας.Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’  ΓΚΠΔ : η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων, συνιστάμενη σε ρητή θετική ενέργεια του χρήστη (επιλογή του εκάστοτε εικονιδίου κοινωνικής δικτύωσης που μεταφέρει τον χρήστη στην αντίστοιχη πλατφόρμα).

(β) Επεξεργασία δεδομένων Πελατών και Επιχειρηματικών Συνεργατών στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών και των επιχειρηματικών μας συνεργατών:

(i) Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, υπογραφή, εάν υπάρχουν)·

(ii) Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email).

(iii) Δεδομένα απαραίτητα για την πραγματοποίηση και τη συλλογή πληρωμών (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του αριθμού φορολογικού μητρώου, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, του δικαιούχου)·

(iv) Στην περίπτωση νομικών προσώπων, πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους τους (όνομα, επώνυμο, υπογραφή).

(v) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αποκαλύπτετε στην Εταιρεία και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται απευθείας από εσάς. Για Πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες χονδρικής μας, ενδέχεται να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τις εκκρεμείς πληρωμές.

 1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας

Θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης.

(β) Για να οργανώσουμε και να εκτελέσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών, της είσπραξης χρεών, της επικοινωνίας και της διαχείρισης της σχέσης μας μαζί σας.

(γ) Να συμμορφωνόμαστε με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών διαδικασιών δέουσας επιμέλειας·

(δ) Για τον έλεγχο των διαδικασιών της Εταιρείας από ανεξάρτητους ελεγκτές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις φορολογικές απαιτήσεις·

(ε) Να απαντά σε επίσημα αιτήματα των αρχών.

(στ) Η θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

II.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, όπως αυτός έχει περιγράφει στην ενότητα Ι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Με τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης περιόδου τήρησης, τα δεδομένα σας θα  διαγραφούν αμετάκλητα ή θα καταστραφούν με ασφάλεια, βάσει σαφώς ορισμένων προτύπων και προδιαγραφών με ευθύνη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εξαιρουμένων των στοιχείων επικοινωνίας σας, τα οποία θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην παροχή ενημερώσεων (μέσω “Newsletter”) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

ΙΙΙ. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου:

α) Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, σε παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες μάρκετινγκ, συμβουλευτικές εταιρείες κλπ. Οι συγκεκριμένοι φορείς παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο, ώστε οι επεξεργασίες δεδομένων να διενεργούνται σύμφωνα με  τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 ΙV.Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία, έχετε δικαίωμα και μπορείτε να μας ζητήσετε:

 • να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
 • να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
 • να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
 • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
 • να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
 • να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας μέσω email, απευθυνόμενου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας θα απαντά σε όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μηνός. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται η Ισχύουσα Νομοθεσία, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 210 2510061